شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
بیمه مسئولیت آسانسور طرح چهار بیمه ملت

بیمه مسئولیت آسانسور طرح چهار - بیمه ملت

حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 16,400 تومان تعیین می گردد. بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.
بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور طرح دو - بیمه ملت

حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 9,600 تومان تعیین می گردد. بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.
بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور طرح سه - بیمه ملت

حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 11,500 تومان تعیین می گردد. بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.
بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور طرح یک - بیمه ملت

حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 9,100 تومان تعیین می گردد. بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.