شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟

به موجب قانون هر كس عمداً يا در نتيجه بي احتياطي  بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر كه بموجب  قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي  و جانی ديگري شود مسئول جبران  خسارت ناشي از عمل خود  ميباشد پزشکان و پیراپزشکان هم با توجه به ...

آرشیو بلاگ